W piątek, 7 października 2016 r. gościliśmy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

- pana Andrzeja Pilota. W czasie swojej wizyty, wraz ze Starostą Powiatu Gliwickiego - Waldemarem Dombkiem, oraz Wójtem Gminy

Pilchowice - Maciejem Gogullą dokonał uroczystego otwarcia Zielonej Pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy.

Dodatkowo prezes Pilot wizytował inwestycje, przeprowadzone przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach,

m. in. remont sali w ZSP w Wilczy.

 

http://www.wfosigw.katowice.pl/edukacja-ekologiczna/aktualnosci/1980-zielone-pracownie-w-gminie-pilchowice.html

 

Jesienią ubiegłego roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach Zielona Pracownia. Spośród 53 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskały 24 placówki, w tym nasza szkoła,

jako jedna z trzech z terenu gminy Pilchowice. Konkurs był skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe województwa

śląskiego, a jego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych.

Dzięki pozyskanym funduszom przeprowadzono modernizację pracowni przyrodniczej, zakupiono sprzęt multimedialny, pomoce

dydaktyczne, wyposażono pracownię w nowe meble, krzesła, stoliki, szafy i stojaki na mapy. Przeprowadzono modernizację oświetlenia

oraz wymianę wykładziny podłogowej. Od września uczniowie rozpoczęli naukę w nowo wyposażonej pracowni.

 

11 kwietnia 2016 r. w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów

laureatom konkursu Zielona Pracownia. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Pilchowice, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.

Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Po zakończeniu uroczystości uczniowie z nagrodzonych szkół

zwiedzili Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

http://pilchowice.pl/wydarzenia/328-trzy-szkoly-z-dofinansowaniem-w-ramach-konkursu-zielona-pracownia