Informacja z MEN dotycząca strajku

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku.

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia.

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek
zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo
do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć
opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty.

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
  oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia
  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r.
  poz. 967, z późn. zm.).
 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
  grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn.
  zm.).
 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i
placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

 1. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 2. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *