Egzaminy

Egzaminy Ośmioklasisty

Komunikat

Informuję, że egzaminy ósmoklasisty  w ZSP w Wilczy
odbędą się zgodnie z planem w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r.
Uczniów klasy 8 zapraszamy w/w terminach na godzinę 8.30.
Życzę powodzenia

dyrektor ZSP w Wilczy

komunikat

K O M U N I K A T

         W związku z rozpoczętym strajkiem nauczycieli, Urząd Gminy Pilchowice informuje, iż wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Pilchowice zapewniają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie strajku.

         Szczegółowe informacje o sytuacji w danej placówce przekazywane będą na bieżąco przez Dyrektorów.

         Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż sytuacja w placówkach jest rozwojowa i z dnia na dzień może ulec zmianie.

Pilchowice, dnia 8.04.2019r.

strajk

Strajk

Szanowni Państwo,

informuję, że w ZSP w Wilczy zgodnie z informacjami podawanymi od kilku dni trwa strajk nauczycieli.

W szkole jest przygotowana opieka świetlicowa dla uczniów, natomiast w przedszkolu zajęcia odbywają się w grupach łączonych.

Placówka jest gotowa na przygotowanie posiłku dla dzieci.

Uczniowie nieobecni w szkole będą mieć oznaczoną nieobecność z przyczyn szkolnych, która nie wpływa na frekwencję.

Będą Państwo informowani na bieżąco o rozwoju zaistniałej sytuacji na stronie internetowej szkoły – także w temacie zbliżających się egzaminów zewnętrznych.

Dyrektor ZSP w Wilczy.

BARDZO  WAŻNE !!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2019/2020 do Publicznego Przedszkola w Wilczy zobowiązani są od 09.04.2019r. do 15.04.2019r. złożyć u intendenta oświadczenie  woli korzystania   z usług naszej placówki. Niezłożenie w/w oświadczenia  w danym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.                                                       

Informacja z MEN dotycząca strajku

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku.

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia.

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek
zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo
do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć
opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty.

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
  oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia
  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r.
  poz. 967, z późn. zm.).
 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
  grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn.
  zm.).
 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i
placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

 1. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 2. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

WAŻNY KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty, którego rozpoczęcie zaplanowano na dzień 8 kwietnia 2019r., aż do odwołania, informujemy rodziców, że sytuacja ta może doprowadzić do zakłócenia zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników oświaty poznamy w dniu 8 kwietnia po podpisaniu list strajkowych. Wówczas okaże się ile osób przystąpiło do strajku. W sytuacji gdy 100 procent pracowników przystąpi do strajku dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zamknięciu placówki.

Dyrektorzy szkół dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki strajku wobec dzieci i ich rodziców.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu placówki przekazywane będą na bieżąco.